Cari açığın gerilemesine en büyük katkı enerjiden

Son dönemde yeraltı zenginliklerinin eko­nomiye kazandırıl­ması ve yerli enerji üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımlar saye­sinde cari açığın azaltılma­sında enerji sektörünün bü­yük katkısı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­sı (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin orta vadede ca­ri açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolar­lık kaynağı bulunuyor. 2023- 2030 yıllarını kapsayan dö­nemde cari fazla kapasitesi­ni artırmaya dönük yatırım ve desteklerin yüzde 35,2’sinin teknoloji yatırımlarından, yüzde 21,4’ünün ise turizm gelirindeki artıştan karşılan­ması bekleniyor. Cari açığın azaltılmasında en büyük payı ise yüzde 41,6 ile enerji sek­törüne ilişkin projeler oluş­turuyor.

Politikaların temelinde keşifler var

360 Enerji Genel Müdü­rü Dr. Cihad Terzioğlu, ener­ji ithalat faturasını etkileyen unsurların başında küresel pazardaki petrol ve doğal gaz fiyatları olduğunu söyledi. Terzioğlu, ülkenin cari açı­ğına etki edecek enerji poli­tikalarının temelinde keşif­ler olduğuna dikkati çekerek, “Doğal gaz ve petrol keşifleri birbiri ardına devam ediyor. Her yeni keşif ve rezerv du­yurusu bir yenisinin de müj­decisi olabiliyor. Dolayısıyla enerji projelerinin cari açı­ğa etkisi on yılda beklenen­den daha da yüksek olabilir.” ifadelerini kullandı.

Karade­niz’de 700 milyar metrekü­pün üzerinde doğalgaz keşfi yapıldığını anımsatan Terzi­oğlu, şöyle devam etti: “Do­ğal gazdan sonra bir de kara­da petrol keşfi oldu. Gabar’da son yapılan keşifte tam kapa­siteye ulaşıldığında günlük 100 bin varillik bir üretim ola­cak. Türkiye’nin tüketiminin petrolde günlük 1 milyon va­ril olduğunu düşünürsek yeni keşifle birlikte Türkiye ihti­yacının yüzde 20-25’ini ken­di kaynaklarıyla karşılayabi­lecek. Karadeniz’de doğal gaz keşfi ve muhtemel diğer ke­şiflerle birlikte enerji ithala­tı için ödeyeceğimiz paranın direkt doğal gaz ve petrol ke­şiflerinden ötürü azalacağını öngörüyoruz.”

Elektriğin yüzde 10’u nükleerden

Terzioğlu, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde temiz kaynak kategorisinde sayılan nükleer enerjinin önemli ye­ri olduğuna değinerek, “Ülke­nin toplam elektrik ihtiyacı­nın yüzde 10’unun 4 bin 800 megavatlık Akkuyu nükleer enerji tesisinden karşılan­masıyla enerji ithalatı azalır ve cari açığa pozitif katkı sağ­lar. Bir diğer kaynak ise yeni­lenebilir enerji. Yenilenebilir enerji sektöründe yeni ihale­ler ve teşvikler sayesinde bu projelerin finanse edilebilir­liği ve yatırım iştahı da artı­yor” değerlendirmesinde bu­lundu. Bu yıl ülkenin yer al­tı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması yolunda da önemli projelerin hayata ge­çirildiğini belirten Terzioğ­lu, “Bor karbür tesisi ve nadir toprak elementleriyle ilgili yapılan çalışmaların cari açı­ğımıza da pozitif etki edeceği­ni söyleyebiliriz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir